VEDTÆGTER FOR
FARSTRUP BOLDKLUB


§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Farstrup Boldklub.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at samle alle interesserede i Farstrup skoledistrikt og omegn i øvrigt til boldspil og anden idræt samt kammeratlig samvær med andre og herigennem medvirke til at udvikle en legemlig og åndelige sund dansk ungdom.

§ 3. Medlemskab af organisationer
Foreningen er medlem af JBU, JHF og DGI og er undergivet disse organisationers bestemmelser.

§ 4. Optagelse af medlemmer
I foreningen kan alle optages, som kan godkende foreningens vedtægter. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål, eller udviser en opførsel der giver foreningen dårligt omdømme.

Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling, såfremt det eller de udelukkede medlemmer ønsker det.

§ 5. Æresmedlemmer
Bestyrelsen bemyndiges til at udnævne æresmedlemmer. Udnævnelse kan kun ske ved enstemmighed.

§ 6. Kontingent
De aktive medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentopkrævningen sker som udgangspunkt i forbindelse med medlemmets tilmelding til foreningens udbudte aktiviteter.
 
§ 7. Udmeldelse – eksklusion
Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har herefter krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet.

Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan på ny optages i klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen, eller der er aftalt en afdragsordning med bestyrelsen.

§ 8. Valg til bestyrelsen og faste udvalg
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-8 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Et medlem under 18 år kan ikke vælges til bestyrelsen.
Et medlem under 16 år kan ikke vælges til et udvalg.

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens slutning.

Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til varetagelse af forskellige funktioner i foreningen, som f.eks. fodboldudvalg, håndboldudvalg, badmintonudvalg, gymnastikudvalg, byfestudvalg, festudvalg mv.

§ 9. Bestyrelsens overordnede opgaver og ansvar
Bestyrelsen
- Er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Dog skal beslutninger af særlig vigtighed, herunder beslutninger med vidtrækkende økonomiske konsekvenser forelægges generalforsamlingen.
- Leder foreningen i overensstemmelse med dennes vedtægter og lovgivningen.
- Udpeger selv en kasserer, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen.
- Skal sørge for, at rammerne for foreningens forskellige aktiviteter er i orden.
- Sørger for ansvarsbevidste ledere og trænere for aktiviteterne på alle niveauer.
- Vedtager pædofilipolitik.
- Indhenter børneattester på alle ledere, trænere og udvalgsmedlemmer fra det fyldte 14. år, der har direkte kontakte med børn under 15 år i minimum 3 mdr.
- Vedtager samværspolitik.
- Har tavshedspligt ved følsomme oplysninger.

§ 10. Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når halvdelen og mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i formandens fravær næstformandens, stemme afgørende.

Bestyrelsesmøder afholdes minimum 6 gange om året. Formanden sørger for, at der forud for hvert bestyrelsesmøde udsendes en dagsorden for mødet til alle bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fører for hvert møde en protokol, hvor alle beslutninger føres.

§ 11. Udvalg
De nedsatte udvalgs arbejdsopgaver, kompetencer og rettigheder aftales i samarbejde med bestyrelsen.

Udvalgsmedlemmerne findes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan træffe beslutning om deltagelse med bestyrelsesrepræsentanter i alle foreningens udvalg.

§ 12. Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden i bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan i forening meddele enhver nødvendig fuldmagt.

§ 13. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der så vidt muligt, afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved bekendtgørelse på boldklubbens hjemmeside. Finder bestyrelsen det formålstjeneligt, kan indkaldelsen tillige bekendtgøres via elektronisk nyhedsbrev til foreningens medlemmer, der har oplyst tilstrækkelige kontaktoplysninger.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal.

§ 14. Stemmeret
Følgende har stemmeret ved den ordinære generalforsamling og den ekstraordinære generalforsamling:
- bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
- alle aktive medlemmer over 16 år
- medlemmer under 16 år kan repræsenteres af forældre med en stemme pr. barn, dog max. 2 stemmer pr. husstand og max. en stemme pr. forælder.

Generelt for alle med undtagelse af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er, at de skal have været medlem af foreningen de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og ikke være i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 15. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet for det forløbne år
4. Beslutning om væsentlige økonomiske dispositioner
5. Beslutning om bestyrelseshonorar for den kommende periode
6. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag
7. Valg af:
a. Bestyrelse
b. To suppleanter til bestyrelsen
8. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form.

Alle personvalg kræver skriftlig afstemning.

§ 16. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat for bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelsen sker på samme måde som til en ordinær generalforsamling.

§ 17. Generalforsamlingens ledelse mv.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog med undtagelse af § 21 og § 22.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal valg på begæring fra et stemmeberettiget medlem foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori der også optages et referat af forhandlingerne i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 18. Konstituering
Bestyrelsen konstituerer sig på et bestyrelsesmøde snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen. Her konstitueres formand, næstformand og sekretær.

Ved en suppleants indtræden i bestyrelsen har bestyrelsen ret til at konstituere sig på ny.

§ 19. Regnskab
Foreningens regnskab følge kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden generalforsamlingen have regnskabet godkendt af foreningens revisor.

Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet revisorens påtegning.

§ 20. Revision
Bestyrelsen finder en autoriseret revisor. Revisoren skal gennemgå regnskabet og se om det er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav. Regnskabet skal forsynes med en revisionspåtegning.

§ 21. Vedtægtsændringer
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Afstemning om ændring af vedtægterne foregår skriftlig.

§ 22. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes foreningens formue skal anvendes, herunder fastejendom og løsøre. Her er et simpelt flertal tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til tilsvarende idrætslige formål i lokalområdet.

Således vedtaget på en stiftende generalforsamling den 19. november 1965 med ændringer på generalforsamlingen den 15. november 1976, 30. januar 1991, 30. januar 2006, 23. februar 2009, 24. februar 2014, 2. marts 2015, 17. november 2016 samt 6. april 2021.

Således behandlet og godkendt på generalforsamlingen 6. april 2021 med ikrafttrædelse samme dag.