Samværspolitik for Farstrup Boldklub
 
Bestyrelsen i Farstrup Boldklub har vedtaget følgende samværspolitik.
 
Hvorfor
Boldklubben ønsker med samværspolitikken at danne et naturligt og trygt grundlag for samværet blandt de mange mennesker, der befinder sig i og omkring foreningen. Boldklubben har vedtaget en pædofilipolitik, hvorfor dette område ikke behandles i samværspolitikken.
 
Hvem
Alle ledere, instruktører, medlemmer og forældre skal kende vores samværspolitik. Foreningen udleverer derfor en folder om politikken ved sæsonstart, og til alle forældre og andre interesserede ved den årlige generalforsamling.
 
Hvor
Samværspolitikken skal være tilgængelig for alle medlemmer på boldklubbens hjemmeside.
 
Samværspolitikken
1. Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i foreningen
2. Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn og unge til foreningen
3. Vore trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen
 
Retningslinjer
Samværspolitikken omfatter retningslinjer på følgende områder
1. Børneattester
2. Omgangsform
3. Alkohol
4. Rygning
5. Euforiserende stoffer
 
Børneattester
Man kan ikke fungere som leder i foreningen uden at underskrive en samtykkeerklæring, som giver foreningen ret til at indhente børneattest fra kriminalregistret. Se mere i boldklubbens pædofilipolitik.
 
Omgangsform
Generelt har alle i boldklubbens regi pligt til at efterleve gældende lovgivning. Dette betyder eksempelvis, at færdselsloven naturligvis efterleves, når forældre kører andres børn til stævner mv.
 
I Farstrup Boldklub taler vi pænt til hinanden. Det vil sige, at vi ikke accepterer krænkende bemærkninger. Det gælder både i tale og skrift – herunder også i forbindelse med sms-beskeder. Det pålægges ledere og
instruktører at sørge for at dette bliver overholdt ved hurtigt indgriben, hvis det sker.
 
Under omklædning er det forbudt at tage billeder – herunder også med mobiltelefon.
 
Forældre opfordres til at deltage aktivt i deres børns idrætsliv. De kender barnet bedst, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives.
Alle instruktører skal være opmærksomme på ikke at bringe sig en situation, hvor der kan opstå misforståelser om hensigten med deres optræden. Hvis en instruktør føler, at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås, bør instruktøren kontakte formanden for at drøfte, om episoden giver anledning til at tage kontakt til de involverede eller deres forældre.
 
Har man mistanke om, eller har man konstateret, at foreningens retningslinjer vedr. omgangsform ikke bliver overholdt skal man kontakte bestyrelsen, som har pligt til at reagere. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen medfører.
 
Alkohol
Ved arrangementer og fester følges gældende lovgivning. Det vil sige INGEN udskænkning til unge under 18 år.
 
Børn og unge må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med samlinger i boldklubbens regi.
 
Ledere, der er ansvarlige for sådanne samlinger for børn og unge, må ikke indtage alkoholiske drikke i den tid, de fungerer i boldklubbens regi.
 
Boldklubben forventer, at vore ledere møder ædru.
 
Har man som forældre eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens alkoholpolitik ikke overholdes, har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, som har pligt til at handle. Det er bestyrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser overtrædelsen skal medføre
 
Euforiserende stoffer
Indtagelse af euforiserende stoffer i boldklubbens regi medfører omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til SSP i kommunen. Opdages salg/køb af stoffer på foreningens område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.
 
Har man kendskab til, at foreningens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, der så vil handle jf. ovenstående.
 
Vedtaget af bestyrelsen i Farstrup Boldklub